#

Giải đáp về căn đồng số lính trong Tín ngưỡng thờ Mẫu tam tứ phủ

Bảo Sam
Bài viết: 2067

Cùng nghệ nhân, đồng thầy Nguyễn Mạnh Tuấn - Chủ nhang Đền mẫu Linh Sơn Ngọc giải đáp về căn đồng số lính trong Tín ngưỡng thờ Mẫu tam tứ phủ.