Giải đáp về căn đồng số lính trong Tín ngưỡng thờ Mẫu tam tứ phủ

Cùng nghệ nhân, đồng thầy Nguyễn Mạnh Tuấn - Chủ nhang Đền mẫu Linh Sơn Ngọc giải đáp về căn đồng số lính trong Tín ngưỡng thờ Mẫu tam tứ phủ.

 

Bảo Sam

Link nội dung: https://www.thucte.vn/giai-dap-ve-can-dong-so-linh-trong-tin-nguong-tho-mau-tam-tu-phu-a26036.html