Con người và nghiệp quả

Nhân quả nghiệp báo được hình thành trên cơ sở tuệ giác của Đức Phật. Trí tuệ giác ngộ thấy biết rõ nguyên lý của vũ trụ vạn hữu, chân tướng của sự vật hiện tượng, con đường vận hành của các pháp, bản chất của đời sống.

 

Minh Đức

Link nội dung: https://www.thucte.vn/con-nguoi-va-nghiep-qua-a26048.html