1. UBND Huyện Thanh Ba và Hội khuyến học Huyện tổ chức HN tổng kết năm học 2021-2022, triển khai nhiệm vụ năm học 2022 – 2023.

2. Các địa phương tích cực chuẩn bị cho năm học mới 2022 – 2023.

3. “áo mới đến trường” tiếp sức cho học sinh Lũng Luông, Lũng Cà.